BostadsmarknadenBostadspriserNyheter

Bolånetagare undantas amorteringsplikten till följd av coronapandemin

0

Med hänvisning till coronavirusets spridning i Sverige och dess effekter på landets ekonomi har Finansinspektionen föreslagit ett undantag i amorteringsplikten. Förslaget har skickats på remiss men förväntas antas den 14 april. Undantaget ger bankerna möjlighet att bevilja bolånetagare tillfällig amorteringsfrihet till och med juni 2021. Beslut om amorteringsfrihet tas av banken i varje enskilt fall efter en bedömning av den enskildes ekonomiska situation. Finansinspektionen uppmuntrar bankerna att vara generösa i sin bedömning och betonar att detta görs för att underlätta för hushållen och lösgöra kapital för att fler ska klara sin privata ekonomi. För många hushåll innebär en slopad amortering att flertalet extra tusenlappar kan tillföras den privata månadsbudgeten. Finansinspektionen understryker att detta är en tillfällig åtgärd och när svensk ekonomi har återhämtat sig kommer amorteringskravet att återinföras.

Pengar, klocka och hus

Dagslägets ekonomiska bakgrund

Under en längre tid ökade hushållens skuldsättning snabbare än inkomsterna, vilket skapade en oro att hushållen inte längre var tillräcklig ekonomiskt motståndskraftiga. En hög skuldsättning gör hushållen sårbara för oförutsägbara händelser i världsekonomin, störningar i den privata ekonomin, konjunkturförändringar etcetera. Amorteringskravet infördes 2016 för att minska bolånetagarnas skulder och göra hushållen mindre utsatta i tider av kris. Amorteringskravet innebär att den som har en högre belåningsgrad än 50 % av bostadens marknadsvärde måste amortera en viss andel av lånebeloppet. Hur stor andel som årligen måste amorteras beror på belåningsgraden, men ligger mellan 1–2 %. Ytterligare ett syfte med att införa amorteringskravet var att göra bolånetagaren medveten om hur bolånet ska betalas tillbaka över tid med hjälp av en individuell amorteringsplan. Sedan amorteringskravet infördes har belåningsgraden kontinuerligt sjunkit och varje hushåll betalar aktivt av på sitt lån varje månad. Den positiva trenden vände dock under förra året då skuldkvoten ökade. I en rapport från Finansinspektionen går det att läsa att medianhushållet amorterar 3200 kronor varje månad.

En bakomliggande orsak till hushållens ökande skuldsättning har varit stigande bostadspriser. Även om det förra året skedde en dämpning av priserna på bostadsmarknaden har de stigit kraftigt sett ur ett längre tidsperspektiv. Den främsta orsaken till de stigande bostadspriserna är att en stabil inkomstutveckling och en växande befolkning har ökat efterfrågan på bostäder. Historiskt låga räntor under de senaste fem åren har gjort det billigare och därmed mer attraktivt att äga sitt boende. Strukturella faktorer såsom att fler bostadsrätter än hyresrätter byggts samt att hyresrätter gjorts om till bostadsrätter har gjort att fler väljer att köpa en bostad. Alla dessa faktorer ligger till grund för hur hushållens skuldsättning ser ut idag.

Nycklar i nyckelhål

Tidsramen för amorteringsbefrielsen är flytande

Trots att amorteringskravet gjort bolånetagare bättre rustade för oförutsedda händelser har utbrottet av coronaviruset påverkat privatekonomin i hög grad. Finansinspektionen vill med det nya initiativet om tillfällig amorteringsfrihet stödja de hushåll som har små ekonomiska marginaler och en ansträngd privatekonomi. Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen påpekar att amorteringskravet infördes för att öka bolånetagares förmåga att klara svåra tider. I och med att svensk ekonomi nu är inne i ett svårt ekonomiskt läge anser han det vara rimligt att ge hushållen handlingsfrihet att använda marginalerna på det sätt de själva anser lämpligt. Den som fått sin privatekonomi påverkad av Corona utbrottet har möjlighet att ansöka om amorteringsbefrielse hos respektive bank.

Ansökan om tillfällig amorteringsbefrielse gäller för bostadslån i upp till tolv månader. En omprövning görs var tredje månad för att utvärdera den ekonomiska situationen på nytt. Om konsekvenserna av coronapandemin är fortsatt märkbara och påverkar hushållets ekonomi förlängs amorteringsbefrielsen i ytterligare tre månader. De flesta banker inklusive Swedbank och SEB erbjuder en smidig ansökan online med hjälp av bankdosa eller BankID. Många banker har redan sett en ström av inkomna ansökningar, vilket gjort att svarstiden blivit längre än vanligt. Den vanligaste orsaken till ansökan är att en eller flera personer i hushållet till följd av coronapandemin blivit varslad, tillfälligt permitterad eller uppsagd. För dessa personer utgör amorteringsbefrielse en hjälpande hand och är ett mycket uppskattat initiativ. Eftersom de flesta förväntas kunna återgå till sin arbetsplats när situationen är under kontroll är lösningen endast tillfällig. Utav samma anledning avbryts amorteringsbefrielsen när den enskildes ekonomiska situation förändras och denne återigen kan betala sina amorteringar som vanligt.

Sänkt amorteringskrav utgör en lättnad för många

Följderna av coronavirusets utbredning i samhället har försatt svensk ekonomi en mycket unik situation. Finansinspektionens förslag må vara tillfällig, men de slopade amorteringskraven kan komma att förlängas ytterligare om situationen inte förbättras. Innan slutdatumet i juni 2021 kommer Finansinspektionen att utvärdera läget i den svenska ekonomin och ta ställning till huruvida undantaget ska förlängas eller tas bort. I dagsläget är det mycket svårt att se hur långvariga de ekonomiska följderna av coronapandemin blir och bolånetagare uppmanas därför till uthållighet. Det ligger naturligt i långivares intresse att låntagare ska kunna betala tillbaka sina bolån. Därför välkomnar bankerna Finansinspektionens initiativ som de menar underlättar mångas privatekonomi. Amortering utgör i normala fall en stor budgetpost för hushållen. En slopning av amorteringskravet gör således att många känner en lättnad i en annars pressad situation med försämrad privatekonomi. Finansinspektionens förslag kan på så sätt inte bara förbättra personers privatekonomi utan också förbättra deras hälsa genom att ta bort ett stort orosmoment.

Både banker och privatpersoner välkomnar förslaget om undantag i amorteringsplikten. Trots att det inte förväntas vara aktuellt först 14 april 2020 har flera banker redan godkänt amorteringsbefrielse sedan en tid tillbaka. Finansinspektionens riktade insats är ett exempel på hur Sverige kraftsamlar för att ta sig igenom Corona krisen. Den svenska ekonomin har under lång tid varit god och företrädare för samhällsviktiga intuitioner förväntar sig att detta gjort Sverige väl rustat att ta sig igenom krisen


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lookyse/xn--alltomboln-95a.com/wp-content/themes/the-next-mag/inc/libs/tnm_core.php on line 746

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lookyse/xn--alltomboln-95a.com/wp-content/themes/the-next-mag/inc/libs/tnm_core.php on line 746

Populära ödehus

Previous article

Hur svenskarnas bolån påverkas av Coronaviruset

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.